Mountain Lion

Zunaj je novi Applov desk­top OSMoun­tain Lion — 10.8

To ni »velika izdaja« z mno­žico novih lastno­sti in veli­kim mar­ke­tin­gom, novih pri­lo­že­nih pro­gra­mov, kot so bile ver­zije pred leti, ampak izdaja sis­tema, ki so mu postoma skozi zadnje »velike izdaje« doda­jali nove lastno­sti. Za moje pojme je zadnji 10.7.x Lion, izdre­dno dode­lana, z upo­rab­nimi funk­ci­jami polna raz­li­čica OS za Macin­to­she. Moun­tain Lion je po napo­ve­dih odlična sto­pnja k per­fek­tnemu OSu. Komaj čakam na 10.8.1! Ja, raje bom poča­kal ker svojga MBPja upo­ra­bljam za resne stvari in je bolje, da mi kakšna manjša napaka ne pokvari mojega urnika. Mogoče ga bom z App­stora kupil in nalo­žil naj­prej na zuna­nji disk, da testi­ram, če je vse OK.

Pre­beri več Moun­tain Lion

Kiteboarding 2012, Ada Bojana, Ulcinj, Črna Gora

Imamo radi ulcinj­ski pesek, sonce, morje in veter. Riblja čorba na otoku Adi Bojani v resta­vra­ciji Ćićkova čarda je feno­me­nalna, z limono in ostrima fefe­ro­noma in točijo tudi Laško. Pečene paprike, salate in drugo je super in stan­dar­dno. Pogled čez reko in v reki ribe, ki lačno odpi­rajo usta in poz­dra­vljajo goste z veliko rado­ve­dno­stjo. Vča­sih pade kaka drob­ti­nica in so popla­čane za svojo sin­hrono nemo odpi­ra­nje ust. Če bi jih dlje časa tre­ni­rali bi ta špor­tna zvrst mogoče postala olim­pij­ska disci­plina, no v Črni Gori.

Pre­beri več Kite­bo­ar­ding 2012, Ada Bojana, Ulcinj, Črna Gora